Streszczenia

Szanowni Państwo
Decyzją Komitetu Naukowego, XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego będą mieli Państwo możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji plakatowej. Zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu mogą przesyłać streszczenia (wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rejestracyjnego), które po ocenie Komitetu Naukowego zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej lub plakatowej.

Termin nadsyłania streszczeń: od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. 7 marca 2019 r. 31 marca 2019 r.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:

1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Zjazdu: www.zjazdptn.pl,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu, pierwszą literę imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów)
• części pracy w kolejnych akapitach: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji oraz nazw akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenia powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach, zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma prezentacji:

1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy Zjazdu
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w ciągu 4 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. przyjęte prezentacje zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
- prezentacje ustne: po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
- elektroniczna sesja plakatowa: prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji na 42‘‘ ekranach w orientacji pionowej, szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy dokonali opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych
7. zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
8. zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA